Term

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng (gọi tắt là ĐKSD) là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa Loto với thành viên đăng ký trên trang Loto (gọi tắt là thành viên), về việc truy cập trang Loto tại địa chỉ: https://www.facebook.com/lotovn.online

Bao gồm các dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc các ứng dụng được giới thiệu trên trang Loto và các trang web khác được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này (gọi tắt là website).


Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản được đăng tải ở đây. Tại bất cứ thời điểm nào, chúng tôi có thể cập nhật các quy định này mà không cần báo trước.

Khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản được cập nhật, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản thỏa thuận đã được cập nhật.


Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên tham khảo điều khoản sử dụng và tuân thủ các điều này để sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.